A Szabályzat célja

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Gooddeal Agency Pénzügyi Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

Szolgáltató adatai:

Cégnév: GoodDeal Agency Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 40.
Cégjegyzékszám: 01-09-914253
Adószám: 14665169-1-43
Képviseli: Pfeffer Kinga ügyvezető

Szerver üzemeltető:

Cégnév: GS Informatika Kft.
Székhely: Budaörs, Napsugár Sétány 2
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-153274
Adószám: 23768208-2-13
Képviseli: Alt Zoltán

Weboldal üzemeltető:

Cégnév: Digitalneuron Kft.    
Székhely: 1142. Budapest, Mogyoródi út 32. 4. em. 401
Cégjegyzékszám:  01-09-337717
Adószám:  26659587-2-42
Képviseli: Molnár Alex, +36204383220

A Szolgáltató által végzett adatkezelés

A Honlapon történő kapcsolatfelvétel során rögzített adatok: Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel érdeklődővel Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás Adatkezelés időtartama: 1 hónap Adattárolás módja: a vállalkozás szerverén

Felelősség

A Felhasználó által regisztrált személyes adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató megbízása alapján történő adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője (ügyvezetője) határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

A Felhasználó jogai

A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen adatokat ismerhetnek meg, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

Egyéb tájékoztatás

A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2019. augusztus 27.
Cégnév: GoodDeal Agency Pénzügyi SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-914253
Adószám: 14665169-1-43
Székhely: 1119 Budapest, Sopron út 40.
Ügyfélszolgálati iroda: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16. I/2.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.  
MNB törzsszám: 14665169
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatá(ai)nak száma: H-EN-I-211/2019.
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatá(ai)nak kelte: 2019.03.28.
Vezető állású személy [Hpt. 6. § (1) 122.]:  
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó [Hpt. 288.§ (5)]: Pfeffer Kinga
  levelezésre használt e-mailcím: villamhitel@villamhitel.hu
 1. Üzletszabályzat és mellékletei:
 2. 2.sz. melléklet: Valamennyi pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános tájékoztatás (53/2016. NMG rendelet szerint) – minta 

  3.sz. melléklet: A fogyasztói hitelszerződések összehasonlítására vonatkozó általános tájékoztatás mintája (Fhtv. 1.sz. melléklete szerint)

  4.sz. melléklet: A hitelszerződések és pénzügyi lízingszerződések törlesztőrészleteinek változására vonatkozó melléklet (56/2014. NGM rendelet 1. sz. melléklete szerint)

  5-1.sz. melléklet: A fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozó általános tájékoztatás mintája (3/2016. NGM-rendelet 1. sz. melléklete szerint)

  5-2.sz. melléklet: a fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozó személyre szóló tájékoztatás mintája (3/2016. NGM-rendelet 2. sz. melléklete szerint)

  6.sz. melléklet: MNB Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

  7.sz. melléklet: MNB Tájékoztató magánszemélyek részére a központi hitelinformációs rendszerről

 3. Panaszkezelési szabályzat
 1. Pénzmosási szabályzat
 1. Megbízási szerződés és mellékletei

1, Azonosítási adatlap jelzálog alapú hitel vagy lízing kérelemhez

2, Pmt. nyilatkozatok

a, Nyilatkozat a Pmt. 8 § szerint

b, Nyilatkozat a Pmt. 9 § szerint

c, Nyilatkozat a Pmt. 9 § (2) bek. szerint

d, Nyilatkozat a Pmt. 19 § (1)-(2) bek. szerint

3, Nyilatkozat a Közvetítő részére átadott adatok és dokumentumok felhasználásához történő hozzájárulásról 

4, Meghatalmazás 

Jelen weboldalt a GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  üzemelteti. Adószám: 14665169-1-43 Cégjegyzék szám: 01-09-914253 Székhely: 1119 Budapest, Sopron út 40.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a szabályzat elmagyarázza, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. Ön a Weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a

Weboldalt. Kezelt adatok típusai / linkek más website-okra

A GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fontos az Ön magánszférájának a védelme. A jelen szabályzatban részletezett, cookie-kon keresztül gyűjtött információk kivételével az GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem gyűjt vagy kezel személyes adatokat a jelen Weboldalon keresztül.

A jelen Weboldal egyéb GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalakra, vagy értékesítőink, kijelölt szervizeink, egyéb társvállalataink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat.

Ha Ön az GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat.

Tájékoztatjuk, hogy az GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

Az információ gyűjtése és felhasználása

A Weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Az Ön személyes adatai marketing, piackutatási és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra, továbbá azért, hogy az GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Önnel a kapcsolatot felvegye.

Ön a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a fenti célból gyűjtött személyes adatokat a fenti cél megvalósulása érdekében hozzáférhetővé tegye nemzetközi vállalatcsoportján belül, illetve viszonteladói és ügynökei részére, akik mind az adatok kezelésére, mind azok feldolgozására jogosultak.

Az adatkezelés időtartama 10 év. Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ön személyes adatainak megadásával hozzájárul azoknak harmadik országba (nem EGT országba) történő adattovábbításhoz.

Ön kérelmezheti a mindenkori adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére a mindenkori adatkezelő tájékoztatást ad az Ön – általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott – adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát azGoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok vonatkozásában öt évben határozta meg.

A vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a kért tájékoztatás megadása megtörténik.

Ezen tájékoztatás ingyenes, ha Ön, mint tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a mindenkori adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a mindenkori adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából "cookie"-kat használhatnak.

 

Mi az a "cookie"?

A "cookie" általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt azGoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen Weboldalon kétfajta cookie-t használhat:

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

Harmadik fél cookie-k

A GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

Webjelzők és pixelek

A Weboldal webjelzőket (web beacon) tartalmaz, melyek "pixel tag" néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy – a jelen Website-on az Omniture Publish – technológiái használják, a Website felhasználói tevékenységének nyomonkövetésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos website-ot.

Nyomkövetés és elemzés

A GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. a marketingkommunikációi folyamatos optimalizációja céljából az Adobe Inc. "Omniture Publish" nevű szoftverjét használja. A szoftver lehetővé teszi az on-line viselkedés idővel, földrajzi hellyel és a Website használatával kapcsolatos nyomon követését. Ezt az információt nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével gyűjtik. A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. A fenti elemzéshez szükséges információkat Németországban található szervereken tárolják.

A GoodDeal Agency Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. független felhasználás céljából nem osztja meg ezen információkat harmadik felekkel.

Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Például ha Internet Explorer 8.0 verziót használ, Önnek a következőt kell tennie:

1. válassza az Eszközök menüben az Internetbeállítások pontot

2. Kattintson az Adatvédelem pontra

3. Használja a szabályozót az

Ön által preferált beállítások elvégzéséhez.

Egyéb internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Ha harmadik fél cookie-ket kíván tiltani (vagy később beállításait módosítani), a következő oldalon választhatja meg a megfelelő beállítást: http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout.

Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban,kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen.

Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Ügyfélszolgálatunk email címe: villamhitel@villamhitel.hu

Telefon: 06 1 900 900 2

Adószám: 23975363-1-43

Cégjegyzékszám: 01 09 189221

A társaság összes adatával kapcsolatban lásd a Jogi Tudnivalókat (Cégbíróság) Kelt: 2019. május 06.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.